Вимоги до публікацій. Формат - pdf
Требования к публикациям. Формат - pdf

Для опублікування статті у науково-практичному журналі Випуск 5/2019 необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу не пізніше 18 жовтня 2019 року наступні матеріали:

1. Довідку про автора (посилання). Якщо не вдасться заповнити електронну форму, тоді потрібно заповнити дані самостійно і надіслати окремим файлом. Дані, що подаються у довідці про автора: прізвище, ім’я, по батькові автора(-ів); відомості про наукового керівника надаються у разі відсутності наукового ступеня; тематична рубрика журналу; місце роботи або навчання, науковий ступінь, вчене звання, посада; контактний телефон; E-mail; поштова адреса.

2. Статтю, оформлену згідно вказаних вимог, надіслати в електронному вигляді на адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , до статті також слід подати:

- авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат повинен містити прізвище та ім'я автора(-ів), місце роботи або навчання, назву та стислий зміст статті. Реферат повинен бути написаний з використанням наступного алгоритму: перші два або три речення вказують на мету та актуальність теми; далі має бути зазначена методика (методи) дослідження; потім необхідно охарактеризувати отримані результати; наприкінці треба вказати практичну цінність статті. Обсяг реферату має бути мінімум 2 сторінки). Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні;

- для осіб, які не мають наукового ступеню, – додатково надсилають відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту)). Статті студентів, підготовлені одноосібно або у співавторстві, до розгляду не приймаються.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

- надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 600 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 30 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Друковані примірники журналів будуть відправлені 30 листопада 2019 р. рекомендованим листом на поштові адреси авторів, вказані у заявці.

Тематичні рубрики наукового журналу:

I. Світова економіка та міжнародні відносини
II. Національна економіка
III. Інвестиційно-інноваційна діяльність
IV. Бізнес та інтелектуальний капітал
V. Екологічні проблеми

 

Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі неодмінні елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, які досліджують у статті.
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
5. Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.

Список використаних джерел. Бібліографічний список, наявність якого є обов'язковою умовою, повинен бути оформлений відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. Список використаних джерел повинен мати не більше 10 пунктів. Додатково має бути вказано список References, який необхідно оформлювати в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations) (приклад оформлення).

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами. Обсяг анотацій українською та російською мовою має бути мінімум 800 знаків. Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. Обсяг анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою.

 

Технічні вимоги:

Обсяг статті – від 8 до 20 сторінок, формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.

Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів) українською, російською та англійською мовами; науковий ступінь, вчене звання; назву статті, анотації та ключові слова трьома мовами; текст статті; бібліографічний список; електронна адреса автора.


Приклад оформлення наукової статті:

Тематична рубрика: Світова економіка та міжнародні відносини

УДК 338.58:65.014

Ярковецький О.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва,
Класичний приватний університет

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ФІНАНСОВО-ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

У статті розглянуто цінові тенденції розвитку промислової галузі. Загальний тренд індексів цін промислової продукції має динамічну та одночасно низхідну тенденцію до 2012 року, поступово звужується ціновий канал за рахунок зниження рівня його верхньої межі (мінімальний обсяг – 800 знаків).
Ключові слова: ціна, індекси цін, промисловість, поліноміальна залежність, логарифмічна залежність, методи ціноутворення, податковий тиск.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ФИНАНСОВО-ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Ярковецкий О.В.

В статье рассмотрены ценовые тенденции развития промышленной отрасли. Общий тренд индексов цен промышленной продукции имеет динамическую и одновременно нисходящую тенденцию до 2012 года, постепенно сужается ценовой канал за счет снижения уровня его верхней границы (мінімальний обсяг – 800 знаків).
Ключевые слова: цена, индексы цен, промышленность, полиномиальная зависимость, логарифмическая зависимость, методы ценообразования, налоговое давление.

DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL MARKET OF FINANCIAL AND PAYMENT SERVICES
IN TERMS OF GLOBAL INSTABILITY

Yarkovetskyi Oleh

The article discusses the price trends of the industrial sector. Price as economic characteristics is a significant regulator of the market. Popular methods for its determination in industrial enterprises include combined. The general trend of industrial production price index has a dynamic and at the same time a downward trend until 2012, gradually narrowing price channel by lowering the level of the upper border (мінімальний обсяг – 1800 знаків).
Keywords: price, price indices, industry, polynomial dependence, logarithmic dependence, pricing methods, tax burden.

Постановка проблеми. Першочергові ознаки кризи в економіці також розпізнають крізь цінові показники, що уособлюють як вартість товару чи послуги, так і результати діяльності підприємства з урахуванням чинників, що формують рівень ціни. За останні роки цінові показники промислової галузі нестабільні та цілком залежні від зовнішньої кон'юктури ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням цінових аспектів розвитку промислового сектору економіки присвячені праці таких вчених як В. Герасименко, Дж. Дейлі, А. Длігач, С. Дугіна, В. Корінєв, Я. Литвиненко.
Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення цінових аспектів розвитку промисловості в умовах рецесії економіки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вже в 2012 році нижня межа цінного каналу суттєво знизилася до рівня 88% та в 2013 році зросла до рівня 94%. Верхня межа цінового каналу в 2011 році закріпилася на рівні 124%, у 2012 році – на рівні 109%, а в 2013 році – на рівні 107%. Загалом ціновий коридор промислової продукції до 2012 року має низхідну тенденцію, а вже в 2013 році поступово зростає.
Висновки з проведеного дослідження. Підтверджено, що ціна як економічна характеристика є вагомим регулятором на ринку. До методів її визначення на промислових підприємствах відносять комбіновані, що дає змогу виробнику максимально віднайти баланс між власними та споживчими комерційними інтересами.

Список використаних джерел:

1. Іванілов О.С. Економіка підприємства. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 728 с.
2. Кадацька А., Пономаренко О. Удосконалення обліку оплати праці в сучасних умовах.
URL: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2012/Economics/74744.doc.htm (дата звернення: 16.10.2018).
3. Сотник І.М. Формування самовідтворювального еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2011. № 1. С. 5–13.

References:

1. Ivanilov O.S. (2009). Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian]
2. Kadatska A., Ponomarenko O. Udoskonalennia obliku oplaty pratsi v suchasnykh umovakh [Improvement of payroll accounting in modern conditions]. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2012/Economics/74744.doc.htm (accessed 16 October 2018)
3. Sotnyk I.M. (2011). Formuvannia samovidtvoriuvalnoho ekoloho-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia resursozberezhenniam [Formation of self-reproducing ecological-economic mechanism of resource saving management]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomika», 1, 5–13. [in Ukrainian]

(Електронна адреса автора)