Для опублікування статті у журналі Випуск 3/2024 необхідно до 27 вересня виконати такі дії: 

1. Заповнити довідку про автора (посилання). 

2. Надіслати статтю, оформлену згідно вказаних вимог на електронну адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Увага! У темі листа необхідно обов'язково вказати шифр журналу 8801.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

3. Надіслати відскановану (або сфотографовану) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. 

Вартість публікації становить 1100 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до редакційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 15 листопада 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 29 листопада 2024 р.

Тематичні рубрики наукового журналу:

I. Світова економіка та міжнародні відносини
II. Національна економіка
III. Інвестиційно-інноваційна діяльність
IV. Бізнес та інтелектуальний капітал
V. Екологічні проблеми

 

Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі неодмінні елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, які досліджують у статті.
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
5. Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.

Список використаних джерел. Бібліографічний список, наявність якого є обов'язковою умовою, повинен бути оформлений відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. Список використаних джерел повинен мати не більше 10 пунктів. Додатково має бути вказано список References, який необхідно оформлювати в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations) (приклад оформлення).

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами. Обсяг анотації українською мовою має бути мінімум 800 знаків (без пробілів). Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. Обсяг анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків (без пробілів). Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою.

 

Технічні вимоги:

Обсяг статті – від 8 до 20 сторінок, формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.

Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

Математичні формули мають бути ретельно перевірені, чітко надруковані та набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Мова публікацій: українська, англійська.

Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів) українською та англійською мовами; науковий ступінь, вчене звання; назву статті, анотації та ключові слова двома мовами; текст статті; бібліографічний список; електронна адреса автора.

Увага! Статті студентів, бакалаврів, магістрів, підготовлені одноосібно або у співавторстві, до розгляду не приймаються.


Приклад оформлення наукової статті:

Тематична рубрика: Світова економіка та міжнародні відносини

УДК 338.58:65.014

Ярковецький О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки та підприємництва,
Національний університет харчових технологій

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ФІНАНСОВО-ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

У статті розглянуто цінові тенденції розвитку промислової галузі. Загальний тренд індексів цін промислової продукції має динамічну та одночасно низхідну тенденцію до 2012 року, поступово звужується ціновий канал за рахунок зниження рівня його верхньої межі (мінімальний обсяг – 800 знаків, без пробілів).
Ключові слова: ціна, індекси цін, промисловість, поліноміальна залежність, логарифмічна залежність, методи ціноутворення, податковий тиск.

DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL MARKET OF FINANCIAL AND PAYMENT SERVICES
IN TERMS OF GLOBAL INSTABILITY

Yarkovetskyi Oleh
National University of Food Technologies

The article discusses the price trends of the industrial sector. Price as economic characteristics is a significant regulator of the market. Popular methods for its determination in industrial enterprises include combined. The general trend of industrial production price index has a dynamic and at the same time a downward trend until 2012, gradually narrowing price channel by lowering the level of the upper border (мінімальний обсяг – 1800 знаків, без пробілів).
Keywords: price, price indices, industry, polynomial dependence, logarithmic dependence, pricing methods, tax burden.

Постановка проблеми. Першочергові ознаки кризи в економіці також розпізнають крізь цінові показники, що уособлюють як вартість товару чи послуги, так і результати діяльності підприємства з урахуванням чинників, що формують рівень ціни. За останні роки цінові показники промислової галузі нестабільні та цілком залежні від зовнішньої кон'юктури ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням цінових аспектів розвитку промислового сектору економіки присвячені праці таких вчених як В. Герасименко, Дж. Дейлі, А. Длігач, С. Дугіна, В. Корінєв, Я. Литвиненко.
Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення цінових аспектів розвитку промисловості в умовах рецесії економіки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вже в 2012 році нижня межа цінного каналу суттєво знизилася до рівня 88% та в 2013 році зросла до рівня 94%. Верхня межа цінового каналу в 2011 році закріпилася на рівні 124%, у 2012 році – на рівні 109%, а в 2013 році – на рівні 107%. Загалом ціновий коридор промислової продукції до 2012 року має низхідну тенденцію, а вже в 2013 році поступово зростає.
Висновки з проведеного дослідження. Підтверджено, що ціна як економічна характеристика є вагомим регулятором на ринку. До методів її визначення на промислових підприємствах відносять комбіновані, що дає змогу виробнику максимально віднайти баланс між власними та споживчими комерційними інтересами.

Список використаних джерел:

1. Іванілов О.С. Економіка підприємства. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 728 с.
2. Кадацька А., Пономаренко О. Удосконалення обліку оплати праці в сучасних умовах.
URL: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2012/Economics/74744.doc.htm (дата звернення: 16.10.2018).
3. Сотник І.М. Формування самовідтворювального еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2011. № 1. С. 5–13.

References:

1. Ivanilov O.S. (2009). Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian]
2. Kadatska A., Ponomarenko O. Udoskonalennia obliku oplaty pratsi v suchasnykh umovakh [Improvement of payroll accounting in modern conditions]. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2012/Economics/74744.doc.htm (accessed 16 October 2018).
3. Sotnyk I.M. (2011). Formuvannia samovidtvoriuvalnoho ekoloho-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia resursozberezhenniam [Formation of self-reproducing ecological-economic mechanism of resource saving management]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomika», 1, 5–13. [in Ukrainian]

(Електронна адреса автора)